Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ТРАНСИЛЬВА́НИЯ

  • рубрика
  • родственные статьи
  • image description

    В книжной версии

    Том 32. Москва, 2016, стр. 338-339

  • image description

    Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Г. Д. Шкундин

ТРАНСИЛЬВА́НИЯ, Эр­дей, Се­ми­гра­дье (лат. Transsilvania – За­ле­сье, рум. Tran­silvania, нем. Siebenbürgen – Се­ми­гра­дье, венг. Erdély), ис­то­рич. об­ласть на се­ве­ро-за­па­де Ру­мы­нии.

В ан­тич­ную эпо­ху Т. со­став­ля­ла яд­ро гос-ва да­ков; в этих кра­ях на­хо­ди­лась их сто­ли­ца Сар­ми­зе­ге­ту­са. При Трая­не зем­ли да­ков ста­ли рим. пров. Да­кия. В пе­ри­од Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов че­рез Т. про­шло мно­же­ст­во на­ро­дов и пле­мён, по­след­ни­ми по вре­ме­ни из ко­то­рых бы­ли ко­че­вые мадь­я­ры. В 1003, по пре­да­нию, венг. ко­роль Иш­тван I раз­бил ме­ст­но­го кня­зя Дью­лу-млад­ше­го и при­сое­ди­нил Т. с со­хра­нив­шим­ся здесь влаш­ским на­се­ле­ни­ем к Венг­рии. В 12–13 вв. здесь бы­ли по­се­ле­ны се­кеи и нем­цы, ко­то­рые за­щи­ща­ли юж. ру­бе­жи ко­ро­лев­ст­ва. Из их чис­ла на­зна­чал­ся на­ме­ст­ник ко­ро­ля – вое­во­да. Се­кеи жи­ли об­щи­на­ми, уча­ст­во­ва­ли в по­хо­дах, со­хра­няя свои при­ви­ле­гии. Нем. на­се­ле­ние, на­зы­вае­мое по име­ни вы­ход­цев из Сак­со­нии – сак­са­ми, за­ни­ма­лось воз­де­лы­ва­ни­ем зем­ли и ре­мёс­ла­ми. Об­ласть бы­ла раз­би­та на ко­ми­та­ты – се­кей­ские и сак­сон­ские ок­ру­га. По­след­ние поль­зо­ва­лись ав­то­но­ми­ей и са­мо­управ­ле­ни­ем. С 13 в. венг. ко­ро­ли пы­та­лись ог­ра­ни­чить ав­то­но­мию Т. С це­лью соз­да­ния со­ци­аль­ной опо­ры центр. вла­сти сю­да на­прав­лял­ся по­ток пе­ре­се­лен­цев (гос­пи­тов) с осо­бы­ми при­ви­ле­гия­ми. С уси­ле­ни­ем ко­ро­лев­ской вла­сти в Т. рас­про­ст­ра­нял­ся ка­то­ли­цизм, пра­во­слав­ные вла­хи при­тес­ня­лись. 16.9.1437 в мес­теч­ке Ка­пол­на бы­ла за­клю­че­на т. н. уния трёх со­ци­аль­ных общ­но­стей – венг. дво­рян, се­кей­ской зна­ти и пат­ри­циа­та сак­сон­ских го­ро­дов (без уча­стия «влаш­ской зна­ти») по со­вме­ст­но­му управ­ле­нию Т. Уния бы­ла под­твер­жде­на её уча­ст­ни­ка­ми в г. Тор­да 2.2.1438.

Мо­хач­ская бит­ва 1526 от­ре­за­ла Т. от венг. вла­де­ний и пре­вра­ти­ла её в са­мо­сто­ят. кня­же­ст­во, во гла­ве ко­то­ро­го при под­держ­ке тур. сул­та­на Су­лей­ма­на I Ка­ну­ни стал хор­ват Я. За­пой­яи. Т. ста­ла пред­ме­том спо­ров ме­ж­ду ос­ма­на­ми и вой­ска­ми Габс­бур­гов. В 1541 сул­тан пе­ре­дал Т. ма­ло­лет­не­му сы­ну За­пой­яи – Яно­шу Жиг­мон­ду на ус­ло­ви­ях при­зна­ния сю­зе­ре­ни­те­та сул­та­на и уп­ла­ты ему еже­год­ной да­ни. Смерть Яно­ша Жиг­мон­да в 1571 вы­зва­ла ожес­то­чён­ную борь­бу за власть ме­ж­ду дву­мя по­ли­тич. груп­пи­ров­ка­ми дво­рян­ст­ва Т. По­бе­ду одер­жал С. Ба­то­рий при под­держ­ке мел­ких и сред­них дво­рян про­ту­рец­кой ори­ен­та­ции. 2-я пол. 16 и 17 вв. – пе­ри­од фор­ми­ро­ва­ния куль­тур­ной и по­ли­тич. иден­тич­но­сти Т. в ка­че­ст­ве оп­ло­та про­тес­тан­тиз­ма в Вост. Ев­ро­пе. До 1613 кня­зья Т. про­ис­хо­ди­ли из ро­да Ба­то­ри, в 17 в. – из ро­да Ра­ко­ци (см. Ра­ко­ци Дьёрдь I, Ра­ко­ци Фе­ренц II). Они поль­зо­ва­лись про­ти­во­стоя­ни­ем сул­та­на и Габс­бур­гов и ус­пеш­но за­щи­ща­ли тра­диц. венг. воль­но­сти от цен­тра­ли­за­тор­ских по­полз­но­ве­ний вен­ских им­пе­ра­то­ров. В 1687 кня­же­ст­во бы­ло за­ня­то вой­ска­ми Габс­бур­гов. Сул­тан окон­ча­тель­но от­ка­зал­ся от пре­тен­зий на об­ла­да­ние Т. по­сле Кар­ло­виц­ко­го кон­грес­са 1698–99. В 1711 Габс­бур­ги ли­к­ви­ди­ро­ва­ли го­су­дар­ст­вен­ность Т. и на­ча­ли про­цесс её ка­то­ли­за­ции. По­сле соз­да­ния Ав­ст­ро-Венг­рии Т. во­шла в со­став Венг. ко­ро­лев­ст­ва и бы­ла раз­де­ле­на на ко­ми­та­ты.

По­сле окон­ча­ния Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914–18 в ре­зуль­та­те Триа­нон­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1920 Т. це­ли­ком во­шла в со­став Ру­мы­нии. По ре­ше­нию 2-го Вен­ско­го ар­бит­ра­жа (см. Вен­ские ар­бит­ра­жи 1938, 1940) Ру­мы­ния пе­ре­да­ла Венг­рии сев. и сев.-вост. часть Т. Юж. Т. ос­та­лась в со­ста­ве Ру­мы­ни­и. В 1944–45 венг. на­се­ле­ние сев.-вост. Т. под­верг­лось на­си­лию со сто­ро­ны «чёр­ных сер­мяг» – рум. на­цио­на­ли­стич. от­ря­дов, име­но­вав­ших так­же се­бя «гвар­ди­ей Ю. Ма­ниу». Учи­ты­вая, что Т. яв­ля­лась бли­жай­шим ты­лом сов. войск, ко­ман­до­ва­ние Крас­ной Ар­мии ра­зо­ру­жи­ло эти от­ря­ды и вре­мен­но пе­ре­да­ло управ­ле­ние тер­ри­то­ри­ей в ру­ки сов. воен. вла­стей. При под­ве­де­нии окон­ча­тель­ных ито­гов Вто­рой ми­ро­вой вой­ны 1939–45 по ус­ло­ви­ям мир­но­го до­го­во­ра от 10.2.1947 сев.-вост. Т. бы­ла при­со­еди­не­на к Ру­мы­нии.

В 1952 на вос­то­ке Т. соз­да­на Вен­гер­ская (с 1960 Му­реш-Вен­гер­ская) ав­то­ном­ная обл. со сто­ли­цей в Тыр­гу-Му­ре­ше. В об­лас­ти бы­ли офи­ци­аль­но при­зна­ны венг. и рум. язы­ки. В 1968 ре­жим Н. Чау­ше­ску в про­цес­се адм.-терр. ре­фор­мы ли­к­ви­ди­ро­вал ав­то­но­мию венг­ров. Её быв­шая тер­ри­то­рия во­шла пре­им. в со­став жу­де­цов (уез­дов) Му­реш, Хар­ги­та и Ко­вас­на.

В 1990 в Тыр­гу-Му­ре­ше про­ис­хо­ди­ли воо­руж. стыч­ки венг­ров и ру­мын. В 1992 офиц. дву­язы­чие в Тыр­гу-Му­ре­ше и ря­де др. го­ро­дов Т. вос­ста­нов­ле­но. На 2016 в Т. аб­со­лют­но пре­об­ла­да­ют ру­мы­ны (75% нас.), венг. об­щи­ны со­став­ля­ют 19,6% нас. Т. (в нач. 20 в. – 32%). Это ха­рак­тер­но и для др. об­щин: нем­цев, ру­си­нов, ев­ре­ев, сер­бов.

К Т. так­же от­но­сят ре­ги­он Пар­ци­ум, раз­де­ляю­щий­ся на ис­то­рич. об­лас­ти Ба­нат (юг), Кри­ша­на (центр) и Ма­ра­муреш (се­вер), хо­тя ис­то­ри­че­ски он не яв­ля­ет­ся её ча­стью. На тер­ри­то­рии Т. рас­по­ла­га­ют­ся 16 жу­де­цов (уез­дов).

Лит.: Horedt K. Siebenbürgen im Frühmit­te­lalter. Bonn, 1986; Pop I.-A. Instituţii medie­vale românești: Adunările cneziale și nobiliare (bo­ierești) din Transilvania în secolele XIV–XVI. Cluj-Napoca, 1991; idem. Românii și maghiarii în secolele IX–XIV: Geneza statului medieval în Transilvania. Cluj-Napoca, 1996; Prodan D. Transilvania și iar Transilvania. Consideraţii istorice. Buc., 1992; Lázár I. Erdély rövid tör­ténete. Bdpst, 1997; Тран­силь­ван­ский во­прос: вен­ге­ро-ру­мын­ский тер­ри­то­ри­аль­ный спор и СССР, 1940–1946: До­ку­мен­ты. М., 2000; Sălăgean T. Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea: Afirmarea regimului congregaţional. Cluj-Napoca, 2003; Ис­ла­мов Т. М., По­ки­вай­ло­ва Т. А. СССР и тран­силь­ван­ский во­прос (1945–1946 гг.) // Во­про­сы ис­то­рии. 2004. № 12; они же. Вос­точ­ная Ев­ро­па в си­ло­вом по­ле ве­ли­ких дер­жав: Тран­силь­ван­ский во­прос, 1940–1946 го­ды. М., 2008; По­ки­вай­ло­ва Т. А. Тран­силь­ван­ское об­ще­ст­во в 40-х го­дах ХХ ве­ка // Власть и об­ще­ст­во: не­про­стые взаи­мо­от­но­ше­ния. (Стра­ны Цен­траль­ной и Юго-Вос­точ­ной Ев­ро­пы в ХХ ве­ке). М., 2008; она же. Со­вет­ская во­ен­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция в Тран­силь­ва­нии (но­ябрь 1944 – март 1945 го­да): Про­бле­мы на­цио­наль­ных мень­шинств и ме­жэт­ни­че­ских кон­флик­тов // Вос­точ­ный блок и со­вет­ско-вен­гер­ские от­но­ше­ния, 1945–1989 гг. СПб., 2010.

Вернуться к началу