Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

«О́МЛАДИНА»

  • рубрика
  • родственные статьи
  • image description

    В книжной версии

    Том 24. Москва, 2014, стр. 173

  • image description

    Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Л. В. Кузьмичёва

«О́МЛАДИНА» (серб., чеш. – мо­ло­дёжь), 1) «О.» серб­ская – куль­тур­но-про­све­титель­ская и об­ществ.-по­ли­тич. серб. орг-ция. Пол­ное назв. – Объ­е­ди­нён­ная серб­ская мо­ло­дёжь (Уjедиъена ом­ла­ди­на српска). Соз­да­на в авг. 1866 по ини­циа­ти­ве орг-ции серб. сту­денч. мо­ло­дёжи «Зо­ра» (Ве­на) на съез­де пред­ста­ви­те­лей мо­ло­дёж­ных орг-ций Австр. им­пе­рии и Серб. кн-ва в г. Но­ви-Сад (уча­ст­во­ва­ли ок. 400 чел.). За­да­ча­ми «О.», в со­от­вет­ст­вии с при­ня­той на съез­де про­грам­мой, про­воз­гла­ша­лись вос­пи­та­ние у сер­бов ува­же­ния к сво­ему ис­то­рич. про­шло­му и про­па­ган­да про­грес­сив­ных идей. Пе­чат­ны­ми ор­га­на­ми «О.» бы­ли га­зе­ты «За­ста­ва» («Зна­мя», с 1866) и «Мла­да Србадиjа» («Мо­ло­дое серб­ст­во», 1870–72). Ру­ко­во­дя­щий ор­ган «О.» – «Од­бор» – воз­гла­ви­ли ли­бе­ра­лы В. Йо­ва­но­вич, Ми­ле­тич, в авг. 1870 – янв. 1871 в не­го так­же вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли ле­во­го на­прав­ле­ния С. Мар­ко­вич, Дж. Льо­тич. Вто­рой съезд «О.» со­брал­ся в 1867 в Бел­гра­де, но был ра­зо­гнан серб. вла­стя­ми за при­зы­вы к ли­бе­раль­ным ре­фор­мам. По­сле­дую­щие съез­ды про­во­ди­лись на тер­ри­то­рии Ав­ст­ро-Венг­рии: в 1868 (г. Ве­ли­ки-Беч­ке­рек, ныне Зре­ня­нин), 1869 (г. Ве­ли­ка-Ки­кин­да, ныне Ки­кин­да), 1870 (г. Но­ви-Сад), 1871 (г. Вршац). «О.» под­дер­жи­ва­ла свя­зи с по­ли­тич. и куль­тур­ны­ми орг-ция­ми Бол­га­рии, Че­хии, Сло­ва­кии и Рос­сии. По сво­ему со­ста­ву «О.» не бы­ла од­но­род­ной. Её ле­вое кры­ло во гла­ве с Мар­ко­ви­чем при­зы­ва­ло к ак­тив­ной по­ли­тич. борь­бе. Пред­ста­ви­те­ли ли­бе­раль­но­го кры­ла от­да­ва­ли при­ори­тет куль­тур­но-про­све­ти­тель­ской ра­бо­те. По­на­ча­лу «О.» поль­зо­ва­лась под­держ­кой, в т. ч. ма­те­ри­аль­ной, Ми­хаи­ла Об­ре­но­ви­ча. Серб. князь стре­мил­ся ис­поль­зо­вать её как ин­ст­ру­мент сво­ей по­ли­ти­ки объ­е­ди­не­ния югосл. на­ро­дов и под­го­тов­ки об­ще­бал­кан­ско­го воо­руж. вос­ста­ния, в т. ч. в Бос­нии и Гер­це­го­вине, где у «О.». бы­ли силь­ные свя­зи с мест­ны­ми орг-ция­ми. С кон. 1866 в свя­зи с про­ва­лом пла­нов Ми­хаи­ла Об­ре­но­ви­ча его от­но­ше­ние к «О.» из­ме­ни­лось. По­сле убий­ст­ва кня­зя в 1868 на чле­нов «О.» на­ча­лись го­не­ния в свя­зи с по­до­зре­ния­ми в при­ча­ст­но­сти к не­му. В 1872 дея­тель­ность «О.» бы­ла за­пре­ще­на венг. вла­стя­ми. Не­ко­то­рое вре­мя орг-ция дей­ст­во­ва­ла не­ле­галь­но и вско­ре рас­па­лась.

2) «О.» чеш­ская – дви­же­ние чеш. сту­денч. и от­час­ти ра­бо­чей мо­ло­дё­жи. Воз­ник­ло в нач. 1890-х гг. в рам­ках т. н. про­грес­си­ст­ско­го дви­же­ния как со­во­куп­ность куль­тур­но-про­све­ти­тель­ских орг-ций («ом­ла­дин»), ос­но­ван­ных по ини­циа­ти­ве сту­ден­тов в сре­де ра­бо­чих. В 1892–1893 из­да­вал­ся од­но­им. жур­нал. Еди­но­го цен­тра не име­ло, раз­ви­ва­лось в осн. в го­ро­дах (гл. обр. в Пра­ге и Клад­но). От­ли­ча­лось раз­но­род­ным со­ци­аль­ным со­ста­вом (сту­ден­че­ст­во, ре­мес­лен­ни­ки, ра­бо­чие мел­ких пред­при­ятий) и по­ли­тич. на­строе­ния­ми уча­ст­ни­ков (от сто­рон­ни­ков мла­до­че­хов до со­ци­ал-де­мо­кра­тов). В 1892–93 чле­ны «О.» ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в борь­бе про­тив чеш­ско-нем. со­гла­ше­ния о соз­да­нии раз­дель­ных сек­ций в ря­де зем­ских ор­га­нов на тер­ри­то­рии Че­хии (т. н. Пунк­туа­ции), в дви­же­нии за все­об­щее и рав­ное из­би­рат. пра­во. По­сле де­мон­ст­ра­ций под ан­ти­австр. ло­зун­га­ми в Пра­ге ле­том 1893 «О.» при­влек­ла вни­ма­ние вла­стей. В свя­зи с убий­ством аген­та по­ли­ции в дек. 1893 бо­лее 70 чле­нов дви­же­ния бы­ли аре­сто­ва­ны, из них 68 в хо­де су­деб­но­го про­цес­са в янв. – февр. 1894 при­го­во­ре­ны к разл. сро­кам тю­рем­но­го за­клю­че­ния за ан­ти­гос. дея­тель­ность и соз­да­ние за­го­вор­щич. орг-ции. По­сле су­деб­но­го про­цес­са «О.» пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние, её чле­ны во­шли в разл. по­ли­тич. пар­тии. Дея­те­лям чеш. «О.» по­свя­ще­на од­на из кар­тин цик­ла «Сла­вян­ская эпо­пея» А. Му­хи

Лит.: Скер­ли J. Ом­ла­ди­на и ње­на књи­жев­ност (1848–1871). Бео­град, 1925; Уiедињена ом­ла­ди­на српска. Но­ви Сад, 1968; Stokes G. Legitimacy through liberalism: V. Jovanović and the transformation of Serbian politics. Seattle; L., 1975; Уjедињена ом­ла­ди­на српска и њe­но до­ба 1860–1875. Грађа из совjетских ар­хи­ва. Но­ви Сад, 1977; Behschnitt WD. Na­tiona­lismus bei Serben und Kroaten, 1830–1914. Münch., 1980; Све­то­зар Марковић, ом­ла­ди­на и мар­кси­зам. Бео­град, 1982.

Лит.: Veselý AP. Omladina a pokrokov hnu­tí. Praha, 1919; Galandauer J. Politické dědic­tví Omladiny a pokrokového hnutfí po roce 1897 // Československý časopis historick. 1964. Sv. 1; Garver BM. The Young Czech Party, 1874–1901: and the emergence of a multi-party system. New Haven; L., 1978.

Вернуться к началу