Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ПРАВОСЛА́ВНАЯ ЦЕ́РКОВЬ МОЛДО́ВЫ

  • рубрика
  • родственные статьи
  • image description

    В книжной версии

    Том 27. Москва, 2015, стр. 360-361

  • image description

    Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: В. Я. Гросул

ПРАВОСЛА́ВНАЯ ЦЕ́РКОВЬ МОЛДО́ВЫ, са­мо­управ­ляе­мая Цер­ковь в со­ста­ве Рус­ской пра­во­слав­ной церк­ви в гра­ни­цах Рес­пуб­ли­ки Мол­до­вы, вклю­чая Прид­не­ст­ро­вье.

Хри­сти­ан­ст­во в ни­зо­вье Ду­ная на­ча­ло рас­про­стра­нять­ся в пер­вых ве­ках н. э., од­на­ко цер­ков­ная ор­га­ни­за­ция на тер­ри­то­рии ны­неш­ней Мол­да­вии сло­жи­лась лишь по­сле соз­да­ния молд. го­су­дар­ст­вен­но­сти. В об­ра­зо­вав­шем­ся в 1-й пол. 14 в. Мол­дав­ском кня­же­ст­ве гос­под­ствую­щей ре­ли­ги­ей бы­ло пра­во­сла­вие, офиц. язы­ком (язы­ком кня­же­ской кан­це­ля­рии, обу­че­ния и бо­го­слу­же­ния) вплоть до сер. 17 в. – цер­ков­но­сла­вян­ский язык. Из­вест­но, что при пер­вых молд. гос­по­да­рях су­ще­ст­во­вал не­кий ие­рарх, ко­то­рый на­зна­чал свя­щен­ни­ков, ос­вя­щал хра­мы. В кон. 14 в. митр. Га­лиц­кий (в со­ста­ве Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та) ут­вер­дил 2 молд. ие­рар­хов – митр. Ме­ле­тия в то­гдаш­ней сто­ли­це кня­же­ст­ва г. Су­ча­ва и еп. Ио­си­фа. Мол­дов­ла­хий­ская ми­тро­по­лия зна­чит­ся в ис­точ­ни­ках в 1387. Кон. 14 – нач. 15 вв. от­ме­че­ны кон­флик­том ме­ж­ду Молд. ми­тро­по­ли­ей и кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­хом по при­чи­не на­зна­че­ния пат­ри­ар­хом в ми­тро­по­лию сво­его став­лен­ни­ка (кон­фликт ис­чер­пан в 1401).

В нач. 15 в. Молд. ми­тро­по­лия рас­по­ла­га­лась на тер­ри­то­рии от Кар­пат до Дне­ст­ра, Ду­ная и Чёр­но­го м., шло ин­тен­сив­ное строи­тель­ст­во хра­мов и мо­на­сты­рей. Боль­шое зна­че­ние по­лу­чи­ли мо­на­сты­ри Нямц, Би­ст­ри­ца, Мол­до­ви­ца, Про­бо­та, Ху­мор, Пут­на. В нач. 15 в. из Бел­го­ро­да-на-Дне­ст­ре в Су­ча­ву пе­ре­не­се­ны мо­щи вмч. Ио­ан­на Но­во­го, став­ше­го пер­вым молд. свя­тым (вмч. Ио­анн Но­вый, Со­чав­ский). Молд. цер­ковь вклю­ча­ла 3 епар­хии – Ро­ман­скую, Рэ­дэ­уц­кую и Хуш­скую. До сер. 17 в. Молд. ми­тро­по­лия пе­рио­ди­чес­ки вхо­ди­ла в под­чи­не­ние ар­хи­еп. Ох­рид­ско­му. Тер­ри­то­рии Мол­да­вии, управ­ляв­шие­ся тур. вла­стя­ми и тат. (буд­жак­ски­ми) ха­на­ми, во­шли в соз­дан­ную к сер. 17 в. Про­илов­скую ми­тро­по­лию с цен­тром в г. Брэи­ла, не­по­сред­ст­вен­но под­чи­нён­ную кон­стан­ти­но­поль­ско­му пат­ри­ар­ху. По­сле при­сое­ди­не­ния в 1775 сев. час­ти Мол­да­вии – Бу­ко­ви­ны к Ав­ст­рии там бы­ла соз­да­на Бу­ко­вин­ская епар­хия.

К 1812, вре­ме­ни при­сое­ди­не­ния ме­ж­ду­ре­чья Дне­ст­ра и Пру­та вплоть до Чёр­но­го м. и Ду­ная к Рос­сии, на этой тер­ри­то­рии бы­ло 775 при­ход­ских хра­мов, в т. ч. ок. 40 ка­мен­ных. С при­сое­ди­не­ни­ем к ним при­хо­дов по ле­во­му бе­ре­гу Дне­ст­ра юж­нее р. Ягор­лык (т. н. Оча­ков­ской зем­ли с го­ро­да­ми Одес­са, Ти­рас­поль, Анань­ев и их уез­да­ми) в 1813 соз­да­на Ки­ши­нёв­ская и Хо­тин­ская епар­хия с при­свое­ни­ем ей ти­ту­лов ми­тро­полии и эк­зар­хии. Пер­вый ми­тро­по­лит Ки­ши­нёв­ский и Хо­тин­ский – Гав­ри­ил (Бэ­ну­ле­ску-Бо­до­ни) (1813–21). При­хо­ды по ле­во­му бе­ре­гу Дне­ст­ра вхо­ди­ли в со­став ми­тро­по­лии до 1837 (за­тем – в со­став Хер­сон­ской епар­хии). В 1856 часть Юж. Бес­са­ра­бии со 124 при­хо­да­ми во­шла в со­став Молд. кня­же­ст­ва, за­ви­си­мо­го от Ос­ман­ской им­пе­рии, а по­сле 1859 – в со­став Ру­мы­нии. В 1878 эта часть вновь во­шла в со­став рос. Бес­са­ра­бии.

С при­сое­ди­не­ни­ем в 1918 Бес­са­ра­бии к Ру­мы­нии при­хо­ды на её тер­ри­то­рии до 1940 и в 1941–44 под­чи­ня­лись Рум. пра­во­слав­ной церк­ви. При­хо­ды по ле­во­му бе­ре­гу Дне­ст­ра, на тер­ри­то­рии Молд. АССР (св. 150 хра­мов и 3 мо­на­сты­ря), со­ста­ви­ли епар­хию с цен­тром в г. Бал­та. К кон. 1930-х гг. ко­ли­че­ст­во церк­вей здесь ос­та­ва­лось ни­чтож­ным. С об­ра­зо­ва­ни­ем в 1940 Молд. ССР, в ко­то­рую во­шли бо́льшая часть Бес­са­ра­бии и часть Молд. АССР, соз­да­на Ки­ши­нёв­ская и Мол­дав­ская епар­хия РПЦ.

В 1992 епар­хии при­дан ста­тус са­мо­управ­ляе­мой Церк­ви в со­ста­ве РПЦ – П. ц. М. Ор­га­ны вла­сти и управ­ле­ния П. ц. М. – со­бор и си­нод, воз­глав­ляе­мые её пред­стоя­те­лем. На 2013 П. ц. М. вклю­ча­ла 6 епар­хий с 1270 хра­ма­ми, 21 муж­ским мо­на­сты­рём и 6 ски­та­ми и 13 жен­ски­ми мо­на­сты­ря­ми и 2 ски­та­ми, Ки­ши­нёв­скую ду­хов­ную ака­де­мию (с 1997). Часть пра­во­слав­ных при­хо­дов Мол­да­вии под­чи­ня­ет­ся Бес­са­раб­ской ми­тро­по­лии в со­ста­ве Рум. пра­во­слав­ной церк­ви (ми­тро­по­лия уч­ре­ж­де­на в 1992 Рум. цер­ко­вью с на­ру­ше­ни­ем цер­ков­но-пра­во­вых норм на ка­но­нич. тер­ри­то­рии РПЦ; за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на пра­ви­тель­ст­вом Мол­да­вии в 2002; не при­зна­на РПЦ).

Лит.: Стад­ниц­кий А. Ис­сле­до­ва­ния и мо­но­гра­фии по ис­то­рии мол­дав­ской церк­ви. СПб., 1904; Яци­мир­ский А. И. Из ис­то­рии сла­вян­ской про­по­ве­ди в Мол­да­вии. СПб., 1906; Po­povschi N. Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX – lea: subt ruși. Chișinău, 1931; Iorga N. Istoria bisericii românești și a vieții re­ligioase a românilor. 2 ed. Buc., 1995. Vol. 1–2; Păcurariu M. Istoria Bisericii Оr­to­doxe Române. Buc., 2000; Zub­co A. Biserica în Țara Românească și Moldova în secolele XIV– XVII. Chișinău, 2001; Pa­nas M. Istoria Biseri­cii Ortodoxe din Re­pub­li­ca Mol­do­va. Chiși­nău, 2009.

Вернуться к началу