Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ЕВГЕ́НИЙ ВУЛГА́РИС

  • рубрика
  • родственные статьи
  • image description

    В книжной версии

    Том 9. Москва, 2007, стр. 506-507

  • image description

    Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Л. А. Герд

ЕВГЕ́НИЙ ВУЛГА́РИС (греч. Εὐγένιος τοῦ Βουλγάρεως) [21.8.1715, по др. дан­ным, 11.8.1716, о. Кор­фу – 27.5(8.6).1806, С.-Пе­тер­бург], греч. и рос. эн­цик­ло­пе­дист, бо­го­слов, пе­ре­вод­чик, ар­хи­епи­скоп, поч. чл. С.-Петерб. АН.

Про­ис­хо­дил из эл­ли­ни­зи­ро­ван­ной болг. се­мьи, в кре­ще­нии на­ре­чён Елев­те­ри­ем. Вос­пи­ты­вал­ся у род­ст­вен­ни­ков ма­те­ри; окон­чил гим­на­зию (фрон­ти­сте­рий) на од­ном из ио­ний­ских ост­ро­вов, а за­тем про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в го­ро­дах Арт и Яни­на. В 1739 по­стри­жен в мо­на­ше­ст­во с име­нем Ев­ге­ний и вско­ре ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­на. В 1739–40 про­дол­жил обу­че­ние в Па­ду­ан­ском ун-те на фи­лос. ф-те. С 1742 пре­по­да­вал в гим­на­зи­ях в Яни­не (1742–49; 1751 или 1752–53) и Ко­за­ни (1750–1751 или 1752). При­об­рёл из­вест­ность как вы­даю­щий­ся эн­цик­ло­пе­дист. Од­но­вре­мен­но с пре­по­да­ва­ни­ем зна­чит. вни­ма­ние уде­лял пе­ре­во­дам за­пад­ных фи­лос., ма­те­ма­тич., а так­же позд­не­ви­зан­тий­ских ан­ти­ла­тин­ских трак­та­тов. В 1753 кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­хом Ки­рил­лом V (1748–51, 1752–57) на­зна­чен рек­то­ром и гл. на­став­ни­ком школ при Афон­ской Ва­то­пед­ской лав­ре, а за­тем рек­то­ром пат­ри­ар­шей кон­стан­ти­но­поль­ской гим­на­зии с ти­ту­лом все­лен­ско­го ди­да­ска­ла. С 1763 в Гер­ма­нии; не­ко­то­рое вре­мя жил в Лейп­ци­ге, по­се­щал лек­ции в ун-тах и об­щал­ся с учё­ны­ми.

В 1767 пе­ре­вёл на греч. яз. «На­каз» имп. Ека­те­ри­ны II Ко­мис­сии о со­став­ле­нии про­ек­та но­во­го Уло­же­ния, по­свя­тив его рос. им­пе­рат­ри­це и изъ­я­вив же­ла­ние быть в её под­дан­ст­ве. По при­гла­ше­нию Ека­те­ри­ны II в 1771 при­был в С.-Пе­тер­бург. Пе­ре­пис­ка имп. Ека­те­ри­ны II с дея­те­ля­ми ев­роп. Про­све­ще­ния, пе­ре­во­ды греч. и лат. ав­то­ров на рус. яз. и, на­ко­нец, вни­ма­ние к Вос­то­ку, уси­лив­шее­ся в пе­ри­од рус.-тур. войн, – всё это сыг­ра­ло роль в судь­бе Е. В. Пер­вые ша­ги Е. В. при рос. дво­ре со­от­вет­ст­во­ва­ли по­ли­тич. тен­ден­ци­ям вре­ме­ни: он пе­ре­во­дит с франц. и итал. язы­ков трак­та­ты по вос­точ­но­му во­про­су, о со­стоя­нии Ос­ман­ской им­пе­рии и судь­бе хри­сти­ан в ней. Са­мое за­мет­ное соч. Е. В. это­го пе­рио­да – очерк «Рас­су­ж­де­ние на дей­ст­ви­тель­но кри­ти­че­ское со­стоя­ние От­то­ман­ской Пор­ты», опуб­ли­ко­ван­ный в 1772 на греч. и франц. язы­ках, а в 1780 – на рус­ском. В авг. 1775 по ука­зу Ека­те­ри­ны II был ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­ха, а в ок­тяб­ре то­го же го­да в при­сут­ст­вии им­пе­рат­ри­цы хи­ро­то­ни­сан во епи­ско­па Сла­вян­ско­го и Хер­сон­ско­го с воз­ве­де­ни­ем в сан ар­хи­епи­ско­па с пре­бы­ва­ни­ем в Пол­тав­ском Кре­сто­воз­дви­жен­ском мон. (вско­ре ста­ра­ния­ми Е. В. в епар­хии бы­ла от­кры­та се­ми­на­рия). В окт. 1775 Е. В. от­пра­вил­ся из Мо­ск­вы в Пол­та­ву. В это вре­мя ме­ня­ет­ся на­прав­ле­ние его твор­че­ст­ва. Боль­шое зна­че­ние имел для Е. В. пе­ре­вод с ла­ты­ни на греч. яз. «Ду­хов­но­го рег­ла­мен­та» Фео­фа­на Про­ко­по­ви­ча, бла­го­да­ря ко­то­ро­му Е. В. бы­ст­ро во­шёл в круг но­вых для не­го адм. обя­зан­но­стей. В из­вест­ной сте­пе­ни в хо­де ра­бо­ты име­ла ме­сто са­мо­иден­ти­фи­ка­ция Е. В. с круп­ней­шим дея­те­лем рус. Церк­ви Пет­ров­ской эпо­хи.

С 1776 Е. В. – поч. член С.-Пе­терб. АН. В авг. 1779 со­глас­но про­ше­нию «по­чис­лен на по­кой» с про­жи­ва­ни­ем в Пол­тав­ском Кре­сто­воз­дви­жен­ском мон. В мае 1781 Е. В. окон­чил зна­чит. ис­то­ри­ко-кри­тич. ис­сле­до­ва­ние «Ис­то­ри­че­ское ра­зы­ска­ние о вре­ме­ни кре­ще­ния Рос­сий­ской Ве­ли­кой кня­ги­ни Оль­ги» (опубл. в 1792). Ис­поль­зуя ви­зант. ис­точ­ни­ки («О це­ре­мо­ни­ях» Кон­стан­ти­на Баг­ря­но­род­но­го, хро­ни­ки Кед­ри­на, Зо­на­ры и др.), Е. В. по­ле­ми­зи­ру­ет с Воль­те­ром и нем. ис­то­ри­ком И. Х. Лей­хом, ко­то­рые свя­зы­ва­ли по­се­ще­ние Оль­гой Кон­стан­ти­но­по­ля с прав­ле­ни­ем Ио­ан­на I Ци­мис­хия. По мне­нию Е. В., кн. Оль­га бы­ла кре­ще­на в 956 в Кон­стан­ти­но­по­ле. В кон. 1788, в пред­две­рии но­вой рус.-тур. вой­ны, Е. В. по­ки­нул Хер­сон и по­се­лил­ся в С.-Пе­тер­бур­ге. Здесь он со­сре­до­то­чил своё вни­ма­ние на клас­си­че­ской греч. и рим. лит-ре, в 1791–92 из­дал трёх­том­ный пе­ре­вод на греч. яз. «Энеи­ды» Вер­ги­лия. Сви­де­тель­ст­вом бли­зо­сти Е. В. к имп. Ека­те­ри­не II яви­лось при­вле­че­ние его к вос­пи­та­нию вел. кн. Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча. В окт. 1793 по по­ру­че­нию им­пе­рат­ри­цы Е. В. под­го­то­вил пер. с франц. яз. «Ин­ст­рук­ций по пра­виль­но­му вос­пи­та­нию ве­ли­ких кня­зей Алек­сан­д­ра и Кон­стан­ти­на» – ме­то­ди­ки про­све­щён­но­го об­ра­зо­ва­ния то­го вре­ме­ни. С 1801 Е. В. на­хо­дил­ся на по­кое в Алек­сан­д­ро-­Нев­ской лав­ре. По­гре­бён в Фео­до­ров­ской церк­ви лав­ры.

На на­уч. ми­ро­воз­зре­ние Е. В. зна­чит. влия­ние ока­за­ли ари­сто­те­лев­ское и пла­то­нов­ское фи­лос. на­сле­дие, а так­же нем. клас­сич. фи­ло­со­фия. Своё от­но­ше­ние к ка­то­ли­че­ст­ву Е. В. вы­ра­зил в «Пам­фле­те про­тив ла­ти­нян» и пись­ме к ян­се­ни­сту П. Лек­лер­ку (1706–73) «По по­во­ду свя­тых вос­точ­но­пра­во­слав­ной Церк­ви по­сле схиз­мы». Е. В. про­ти­во­пос­та­вил тра­ди­цию Дио­ни­сия Аре­о­па­ги­та, Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, Гри­го­рия Па­ла­мы и Ио­ан­на Зла­то­ус­та бо­го­сло­вию Фо­мы Ак­вин­ско­го и Дун­са Ско­та. В эн­цик­ло­пе­ди­че­ском по сво­ему ха­рак­те­ру пись­ме пред­ста­вил осн. эта­пы раз­но­гла­сий ме­ж­ду вост. и зап. Церк­ва­ми вплоть до 18 в.

Лит.: Крат­кое из­вес­тие о жиз­ни по­кой­но­го Ев­ге­ния Бул­га­ра, ар­хи­епи­ско­па и Ка­ва­ле­ра // Вест­ник Ев­ро­пы. 1806. № 14; Ев­ге­ний (Бол­хо­ви­ти­нов), митр. Сло­варь ис­то­ри­че­ский о быв­ших в Рос­сии пи­са­те­лях ду­хов­но­го чи­на гре­ко­рос­сий­ской церк­ви. 2-е изд. СПб., 1827. Т. 1–2; Бе­ке­тов П. П. Порт­ре­ты име­ни­тых му­жей Рос­сий­ской Церк­ви с при­ло­же­ни­ем их крат­ко­го жиз­не­опи­са­ния. М., 1843; Κατράμης Ν. ‘Ιστοριϰαί διασαφήσεις ἐπί τῆς πατρίδος Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως. Ζάντε, 1854; Papadopoulos Vretos A. Bio­gra­phie de l’Archevêque Eugène Bulgari. Athens, 1860; Ле­бе­дев А. П. Ев­ге­ний Бул­га­рис, ар­хи­епи­скоп Сла­вен­ский и Хер­сон­ский // Древ­няя и но­вая Рос­сия. 1876. № 3; Βροϰίνης. Βιογραφία Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως. Κέρϰυρα, 1878; ‘Ιδρωμένος. ‘Η πατρίς Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως // Παρνασσός. 1881. T. 5. Σ. 209–216; Γεδεών Μ. Χρονιϰά τῆς ΠατριαρχιϰῆςΑϰαδημίας: ἱστοριϰαί εἰδήσεις περί τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, 1454–1830. Κωνσταντινούπολις, 1883; Ев­ге­ний (Бул­га­рис) // Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь / Изд. Ф. А. Брок­га­уз, И. А. Еф­рон. СПб., 1893. Т. 11; Ле­то­пись цер­ков­ных со­бы­тий и гра­ж­дан­ских, по­яс­няю­щих цер­ков­ные, от Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва до 1898 г. 3-е изд. СПб., 1899; Чер­ня­ев П. Н. Сле­ды зна­ком­ст­ва рус­ско­го об­ще­ст­ва с древ­не­клас­си­че­ской ли­те­ра­ту­рой в век Ека­те­ри­ны II. Во­ро­неж, 1906; Εὐαγγελίδης Τ. E. ‘Η παιδεία ἐπί Τουρϰοϰρατίας. ’Αθῆναι, 1936; Αἰνιάν Γ. Συλλογή ἀνεϰδότων συγγραμμάτων τοῦ ἀοιδίμου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως. ’Αθῆναι, 1938. Τ. 2; Janin R. Bulgaris // Dictionnaire d’histoire et de géo­graphie ecclésiastiques... P., 1938. Vol. 10; Μέρτζιος ΚΔ. Περί Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως διατί ἐγϰατέλειψε τὸ 1759 τνΑθωνιάδα σχολήνΕπειρωτιϰὴ ’Εστία . 1956. Τ . 5. Σ . 417–420; ’ΑγγέλουΑ. Τὸ Χρονιϰὸ τῆςΑθωνιάδας doϰίμιο ἱστορίας τῆς σχολῆς με βάση ἀνέϰδοτα ϰείμενα // ΝέαΕστία. 1963. Σ. 84–105; Δημαρᾶς Κ .Q. ‘Ο ‘Ελληνιϰός Διαφωτισμός. ’Αθῆναι, 1964; Егу­нов А. Н. Го­мер в рус­ских пе­ре­во­дах XVIII–XIX вв. М., 1964; Batalden S. K. Catherine II’s Greek prelate: Eugenios Voulgaris in Russia. 1771–1806. N. Y., 1982.

Вернуться к началу