Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

НОВОГРА́Д-ВОЛЫ́НСКИЙ

 • рубрика

  Рубрика: География

 • родственные статьи
 • image description

  В книжной версии

  Том 23. Москва, 2013, стр. 186

 • image description

  Скопировать библиографическую ссылку:
НОВОГРА́Д-ВОЛЫ́НСКИЙ, го­род в сев. час­ти Ук­раи­ны, центр Но­во­град-Во­лын­ско­го р-на Жи­то­мир­ской обл. Нас. 56,1 тыс. чел. (2012). Рас­по­ло­жен в юж. час­ти По­ле­сья, на р. Случь (бас­сейн Днеп­ра). Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных (че­рез го­род про­хо­дит в т. ч. трас­са Ки­ев – Львов) до­рог.

Ос­но­ван на пра­вом бе­ре­гу р. Случь, ве­ро­ят­но, во 2-й пол. 12 в. или 1-й тре­ти 13 в. По всей ви­ди­мо­сти, вхо­дил в со­став «Бо­ло­хов­ской зем­ли». Че­рез не­го про­хо­дил важ­ный тор­го­вый путь из Кие­ва на Во­лынь и в Центр. Ев­ро­пу. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как г. Воз­вягль в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си при опи­са­нии по­хо­да на не­го га­лиц­ко­го кн. Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча, раз­гро­мив­ше­го го­род и уни­ч­то­жив­ше­го всех его жи­те­лей (под­твер­жда­ет­ся на­ход­ка­ми мно­го­числ. об­го­рев­ших ске­ле­тов с по­вре­ж­де­ния­ми от уда­ров ме­ча­ми, саб­ля­ми и то­по­ра­ми).

По­се­ле­ние воз­ро­ди­лось на ле­вом бе­ре­гу р. Случь под назв. Звя­гель. Вновь упо­мя­ну­то в ис­точ­ни­ках толь­ко в 1432 как се­ло в со­ста­ве Вел. кн-ва Ли­тов­ско­го. Не­од­но­крат­но под­вер­га­лось на­бе­гам крым­ских та­тар. В 1499 по­жа­ло­ва­но вел. кн. ли­тов­ским Алек­сан­дром кн. К. И. Ост­рож­ско­му, при­над­ле­жа­ло его по­том­кам до 1654. В 1507 за­ло­жен за­мок (пе­ре­страи­вал­ся в 17 в.). К 1570 мес­теч­ко. С на­ча­лом Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648–54 за­ня­то вой­ска­ми под ко­манд. М. Кри­во­но­са. В 1648–49 пол­ко­вое ме­сто Звя­гель­ско­го пол­ка, в 1649–67 со­тен­ное ме­сто Ки­ев­ско­го пол­ка. По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 воз­вра­ще­но в со­став Ре­чи По­спо­ли­той. В 1793 по 2-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той м. Звя­гель во­шло в со­став Рос. им­пе­рии. В 1793–95 в со­ста­ве Изя­слав­ской губ. Го­род Н.-В. с 1795. Центр (1795–96) и уезд­ный го­род (1796–1923) Во­лын­ской гу­бер­нии (в 1795–96 Во­лын­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1823 в Н.-В. соз­да­но Об-во со­еди­нён­ных сла­вян (в 1825 во­шло в Юж­ное об-во де­каб­ри­стов). В 1916 от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Н.-В. ж.-д. ли­нии Ко­ро­стень – Ше­пе­тов­ка.

В но­яб. 1917 ус­та­нов­ле­на сов. власть. В февр. – но­яб. 1918 ок­ку­пи­ро­ван ав­ст­ро-герм. вой­ска­ми. В но­яб. 1918 в хо­де Гражд. вой­ны 1917–22 за­нят вой­ска­ми Укр. ди­рек­то­рии, в мар­те 1919 в ре­зуль­та­те Бер­ди­че­во-Ко­ро­стень­ской опе­ра­ции за­нят час­тя­ми РККА. Во вре­мя со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920, в ап­ре­ле, за­нят польскими вой­ска­ми, 27 ию­ня – час­тя­ми РККА. По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 ос­тал­ся в со­ста­ве УССР.

Рай­он­ный центр Жи­то­мир­ско­го окр. Во­лын­ской губ. УССР (1923–25), ок­руж­ной (1925–30) и рай­он­ный (1925–32) центр УССР, рай­он­ный центр Ки­ев­ской (1932–37) и Жи­то­мир­ской (с 1937) об­лас­тей УССР (с 1991 Рес­пуб­ли­ки Ук­раи­на). В 1936 от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по ж.-д. ли­нии Фас­тов – Но­во­град-Во­лын­ский. 8.7.1941 ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми. 3.1.1944 ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де Жи­то­мир­ско-Бер­ди­чев­ской опе­ра­ции 1943–44.

На вы­со­ком об­ры­ви­стом бе­ре­гу Слу­чи со­хра­ни­лись руи­ны зам­ка-кре­по­сти 16–17 вв., ка­то­лич. кос­тёл Бо­го­ма­те­ри (1766, вос­ста­нов­лен в 1990). Свя­то-Тро­иц­кий ка­фед­раль­ный со­бор (1990–98), кос­тёл Хри­ста Ца­ря Все­лен­ной (2002–2010). Па­мят­ни­ки Т. Г. Шев­чен­ко (1970), Ле­се Ук­ра­ин­ке (1987). Лит.-ме­мо­ри­аль­ный му­зей Ле­си Ук­ра­ин­ки (1971; в до­ме, где ро­ди­лась по­этес­са), Му­зей се­мьи Ко­сач (1999), Крае­ведч. му­зей (2005).

Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по произ-ву тех­ни­ки для нужд аг­ро­про­мыш­лен­но­го ком­плек­са [ПО «Тех­на» (обо­ру­до­ва­ние для пти­це­фаб­рик), за­вод сель­хоз­ма­шин (оборудование для пе­ре­ра­бот­ки зер­на, кор­не­пло­дов, про­из-ва ком­би­кор­мов и др.)], ве­те­ри­нар­ных пре­па­ра­тов и био­ло­гич. средств за­щи­ты рас­те­ний («Био­вет­фарм»), лёг­кой и пи­ще­вой (в т. ч. мя­со­ком­би­нат) пром-сти. Про­из-во ле­кар­ст­вен­ных средств (ин­фу­зи­он­ные рас­тво­ры), ме­бе­ли.

Лит.: Пам’ятки і пам’ятні місця історії та куль­ту­ри на Житомирщині. Міста Ко­ро­стень, Но­во­град-Во­линсь­кий. Жи­то­мир, 2008; Звя­гель­сь­кий ка­лен­дар. Звя­гель – Но­во­град-Во­линсь­кий. Віхи історії, 1187–2008 ро­ки. Но­во­град-Во­линсь­кий, 2009; Но­во­град-Во­линсь­кий. Історія міста. [Но­во­град-Во­линсь­кий], 2010.

Вернуться к началу