Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

НИШ

 • рубрика

  Рубрика: География

 • родственные статьи
 • image description

  В книжной версии

  Том 23. Москва, 2013, стр. 88-89

 • image description

  Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Л. В. Кузьмичёва (история); М. М. Лобанов
Ниш. Руины древнеримской Медианы.

НИШ, го­род на юго-восто­ке Сер­бии, адм. центр Ни­шав­ско­го окр. Нас. 171,4 тыс. чел. (2012; тре­тий по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле Бел­гра­да и Но­ви-Са­да и круп­ней­ший в Юж. Сер­бии), в аг­ло­ме­ра­ции про­жи­ва­ет св. 250 тыс. чел. Рас­по­ло­жен на р. Ни­ша­ва (пра­вый при­ток р. Юж­ная Мо­ра­ва, бас­сейн р. Ду­най). Круп­ный транс­порт­ный узел: ж.-д. и ав­то­ма­ги­ст­ра­ли панъ­ев­ро­пей­ско­го транс­порт­но­го ко­ри­до­ра Зальц­бург – Люб­ля­на – За­греб – Бел­град – Ниш – Ско­пье – Са­ло­ни­ки и его от­ветв­ле­ния Ниш – Со­фия – Плов­див – Стам­бул. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Кон­стан­тин Ве­ли­кий.

С 3 в. до н. э. на мес­те совр. Н. су­щест­во­ва­ло кельт. по­се­ле­ние На­ис­са. В 75 до н. э. оно бы­ло за­воё­ва­но рим­ля­на­ми, по­лу­чи­ло лат. назв. На­исс (Nais­sus). Рас­по­ла­га­ясь на пе­ре­крё­ст­ке тор­го­вых пу­тей, бы­ст­ро раз­ви­ва­лось как тор­го­вый центр. Име­ло важ­ное зна­че­ние как опор­ный пункт на рим. до­ро­ге че­рез Бал­каны [Виа-Ми­ли­та­рис; свя­зы­ва­ла Син­ги­ду­нум (ны­не Бел­град) с тер­ри­то­ри­ей к за­па­ду от Ви­зан­тия]. Во 2 в. н. э. по­лу­чи­ло ста­тус му­ни­ци­пия, упо­мя­ну­то в «Ру­ко­во­дстве по гео­гра­фии» Клав­дия Пто­ле­мея. В 269 близ Н. про­изо­шла бит­ва, в ко­то­рой рим. вой­ска раз­гро­ми­ли го­тов, ос­та­но­вив их про­дви­же­ние в Пан­но­нию. С 284 сто­ли­ца рим. пров. Дар­да­ния, позд­нее пров. Да­кия Внут­рен­няя. В 4 в. важ­ный хри­сти­ан­ский центр, ре­зи­ден­ция епи­ско­па. В 441 ра­зо­рён гун­на­ми, в 6 в. от­стро­ен Юс­ти­ниа­ном I [был из­вес­тен под греч. назв. Наисс (Ναϊσσός)]. В нач. 7 в. за­хва­чен сла­вя­на­ми и ава­ра­ми. В 9 в. в со­ста­ве Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва. В нач. 11 в. за­воёван Ва­си­ли­ем II Бол­га­ро­бой­цей. В 1072 центр ан­ти­ви­зан­тий­ско­го вос­ста­ния во гла­ве с Кон­стан­ти­ном Бо­ди­ном (пра­ви­тель Зе­ты в 1082–1101). С кон. 12 в. в со­ста­ве вла­де­ний Сте­фа­на Не­ма­ни, по­лу­чил совр. назв. В 13 – нач. 14 вв. объ­ект борь­бы ме­ж­ду болг. и серб. пра­ви­те­ля­ми. В 1330 во­шёл в со­став вла­де­ний Сте­фа­на Уро­ша III Де­чан­ско­го. В 1376 и 1428 за­хва­ты­вал­ся тур. вой­ска­ми. В 1440-е гг. вхо­дил во вла­де­ния Г. Бран­ко­ви­ча, в 1443 под Н. вой­ска­ми кре­сто­нос­цев бы­ло на­не­се­но по­ра­же­ние тур. ар­мии Му­ра­да II. С 1448 в Ос­ман­ской им­пе­рии, важ­ный по­ли­тич. и во­ен. центр Сме­де­рев­ско­го санд­жа­ка. В хо­де ав­ст­ро-тур. войн 1683–99, 1737–39 за­хва­ты­вал­ся австр. вой­ска­ми, но за­тем вновь пе­ре­хо­дил в ру­ки ос­ма­нов. В хо­де Пер­во­го серб­ско­го вос­ста­ния 1804–13 ря­дом с Н., у горы Че­гар, серб. пов­стан­цы по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от тур. ар­мии (1809). В 1-й пол. 19 в. один из цен­тров борь­бы за нац. пра­ва сер­бов. В 1846–64 центр Ниш­ско­го па­ша­лы­ка, в 1864–78 в со­ста­ве Ду­най­ско­го ви­лай­е­та. В хо­де рус.-тур. вой­ны 1877–88 за­нят серб. вой­ска­ми (11.1.1878). По ре­ше­нию Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 во­шёл в со­став не­за­ви­си­мо­го серб. гос-ва. В 1878–80, 1885 ме­сто за­се­да­ния Серб. нар. скуп­щи­ны. В 1884 со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Бел­гра­дом. С 1896 ок­руж­ной центр. 18(31).7.1913 в Н. под­пи­са­но пе­ре­ми­рие, по­ло­жив­шее ко­нец 2-й Бал­кан­ской вой­не (см. Бал­кан­ские вой­ны 1912–13). В ию­ле 1914 – окт. 1915 сто­ли­ца Сер­бии. 7.12.1914 в Н. при­ня­та т. н. Ниш­ская дек­ла­ра­ция серб. пра­ви­тель­ст­ва о воз­мож­ном объ­е­ди­не­нии по­сле вой­ны сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев в еди­ном гос-ве. 6.11.1915 за­нят болг. вой­ска­ми. В февр. 1917 один из цен­тров То­п­лиц­ко­го вос­ста­ния про­тив войск го­су­дарств, ок­ку­пи­ро­вав­ших Сер­бию. 12.10.1918 ос­во­бо­ж­дён серб. ар­ми­ей, 1.12.1918 во­шёл в со­став Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев. С 1921 об­ла­ст­ной центр, в 1929–41 адм. центр Мо­рав­ской ба­но­ви­ны Ко­ро­лев­ст­ва Юго­сла­вия. Ме­сто под­пи­са­ния Ниш­ско­го со­гла­ше­ния 1923. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны за­нят герм. вой­ска­ми (с 9.4.1941). По­стра­дал от бом­бар­ди­ро­вок герм. авиа­ции в 1941, анг­ло-амер. авиа­ции в 1943–44. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми На­род­но-ос­во­бо­дит. ар­мии Юго­сла­вии 14.10.1944. С 1975 адм. центр Ниш­ско­го ре­гио­на, с 1992 – Ни­шав­ско­го окр. В 1999 под­верг­ся бом­бар­ди­ров­кам авиа­ции стран НАТО (раз­ру­шен ряд зда­ний, по­гиб­ло неск. де­сят­ков че­ло­век). В 2012 в Н. от­кры­т рос.-серб. гу­ма­ни­тар­ный центр по чрез­вы­чай­ным си­туа­ци­ям (пер­вый по­доб­ный центр в Ев­ро­пе).

Ниш. Вид набережной с турецкой крепостью (1719–23).

Древ­ней­шие ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ки от­но­сят­ся к пе­рио­дам раз­ви­тия ан­тич­но­го и ви­зант. по­се­ле­ний: на вост. ок­раи­не го­ро­да рас­по­ло­же­ны руи­ны др.-рим. Ме­диа­ны – имп. ре­зи­ден­ции Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го (4–5 вв.; ос­тат­ки дворца, терм, церк­вей, баптистерия, вилл с ат­ри­ума­ми, фон­та­на­ми и мо­за­ич­ны­ми по­ла­ми); бли­же к цен­тру го­ро­да (в р-не Ягодин-Мала) – руи­ны ран­не­ви­зан­тий­ской ба­зи­ли­ки с мартириумом (4 в.) и нек­ро­по­ли с фре­ска­ми (4–6 вв.). В цен­тре Н., на пра­вом бе­ре­гу р. Ни­ша­ва, – воз­ве­дён­ная на ос­но­ва­нии рим. и ср.-век. фор­ти­фи­ка­ций тур. кре­пость с 5 бас­тио­на­ми (1719–23), на тер­ри­то­рии ко­то­рой рас­по­ло­же­ны ла­пи­да­рий (от­крыт в 1979; со­б­ра­ние ан­тич­ных ка­мен­ных скульп­тур 1–5 вв.), тур. ба­ня-ха­мам (15 в.), быв. ме­четь Ба­ли-Бег (1521–23), ар­се­нал (1857) и по­ро­хо­вые по­гре­ба (1723), зда­ние ар­хи­ва (1890). К др. па­мят­ни­кам ос­ман­ско­го пе­рио­да от­но­сят­ся ме­четь Ис­лам-Ага (1720, пе­ре­строе­на в 1870), ми­на­рет ме­че­ти Ха­сан-Бег (1737, раз­ру­ше­на в 1944), вы­пол­нен­ный в тра­диц. бал­кан­ском сти­ле дом се­мьи Стам­бо­лия (1875–78), а так­же до­ма ре­мес­лен­ни­ков 18 в. в ис­то­рич. квар­та­ле «Ка­занд­жий­ско со­ка­че» («пе­ре­улок мед­ни­ков»). Сре­ди па­мят­ни­ков ре­лиг. ар­хи­тек­ту­ры: со­бор Со­ше­ст­вия Св. Ду­ха (1856–72, ин­терь­ер об­нов­лён по­сле по­жа­ра 2001), пра­во­слав­ные церк­ви Свя­тых ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла (1819), Свт. Ни­ко­лая (по­строе­на в 1863/64 как ме­четь на фун­да­мен­те ц. Св. Про­ко­пия, 11 в.; с 1879 цер­ковь), Св. Пан­те­леи­мо­на (1878); ка­то­лич. храм Пре­свя­то­го Серд­ца Ии­су­са (1885, пе­ре­стро­ен в 1925–34), си­на­го­га (1925). Ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка про­ве­де­на по­сле ос­во­бо­ж­де­ния Н. в 1878 (арх. Ф. Вин­тер); в чис­ле па­мят­ни­ков гражд. ар­хи­тек­ту­ры – не­оре­нес­санс­ное зда­ние гор. управ­ле­ния (1882–86, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1935, арх. П. Га­чич; в 1929–41 пе­ре­да­но ад­ми­ни­ст­ра­ции Мо­рав­ской ба­но­ви­ны, ны­не ун-т), зда­ния До­ма офи­це­ров (1890), эпи­де­мио­ло­гич. ин-та (1900), гос­ти­ни­ца «Ам­ба­са­дор» (од­но из са­мых вы­со­ких зда­ний в Сер­бии) и др. В 1990-е гг. по­строе­ны ц. Св. Сав­вы, под­во­рье мон. Хи­лан­дар на Афо­не (пе­ре­ве­де­но из При­зре­на в 1999).

В Н. и ок­ре­ст­но­стях на­хо­дят­ся па­мят­ни­ки, свя­зан­ные с ос­во­бо­дит. вой­на­ми про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии, в т. ч. с Пер­вым серб. вос­ста­ни­ем 1804–13 и ос­во­бо­ж­де­ни­ем Н. в 1878; баш­ня Че­ле-Ку­ла, со­став­лен­ная тур­ка­ми из че­ре­пов серб. вои­нов-пов­стан­цев (1809), над ко­то­рой со­ору­же­на ча­сов­ня (1890-е гг., арх. Д. Ле­ка); па­мят­ник уча­ст­ни­кам бит­вы у горы Че­гар (1878, пе­ре­стро­ен в 1927); па­мят­ни­ки М. Об­ре­но­ви­чу (1902), ос­во­бо­ди­те­лям Н. (1937, скульп­тор А. Ав­гус­тин­чич). Др. па­мят­ни­ки: по­гиб­шим в хо­де То­п­лиц­ко­го вос­ста­ния 1917, пав­шим в 1912–19, «Три ку­ла­ка» (1963, скульп­тор И. Са­бо­лич) и др. объ­ек­ты ме­мо­ри­аль­но­го ком­плек­са «Бу­бань» (по­свя­щён по­гиб­шим в 1941–44 в на­ци­ст­ском кон­цен­тра­ци­он­ном ла­ге­ре «Црве­ни крст»), ко­ро­лю Алек­сан­д­ру I Ка­ра­ге­ор­гие­ви­чу (1939, вос­ста­нов­лен в 2004), Сте­фа­ну Не­ма­не (1989), пи­са­те­лю С. Срем­цу, жерт­вам аг­рес­сии НАТО про­тив Юго­сла­вии в 1999 (2000).

В Н. – ун-т (1965; ок. 30 тыс. сту­ден­тов); Нар. б-ка «Сте­ван Сре­мац» (1879). Му­зеи: На­цио­наль­ный (1933; вклю­ча­ет ар­хео­ло­гич. зал, в ко­то­ром пред­став­ле­ны на­ход­ки из др.-рим. по­се­ле­ния Ме­диа­на), ме­мо­ри­аль­ный «12 фев­ра­ля» (1967; на тер­ри­то­рии на­ци­ст­ско­го кон­цен­тра­ци­он­но­го ла­ге­ря «Црве­ни крст»). Га­ле­рея совр. иск-ва. Те­ат­ры: На­цио­наль­ный (дра­ма­ти­че­ский; 1887), ку­коль­ный (1951). Гор. сим­фо­нич. ор­кестр (1953). Еже­год­ные ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­ли: ак­тёр­ско­го иск-ва «Филм­ски сус­ре­ти», хо­ро­во­го пе­ния «Хор­ске све­ча­но­сти», клас­сич. му­зы­ки «Ни­мус», джа­зо­вой му­зы­ки и др.

Н. – тре­тий по зна­че­нию эко­но­мич. центр стра­ны (по­сле Бел­гра­да и Но­ви-Са­да). Осн. сек­то­ра сфе­ры ус­луг: бан­ков­ская дея­тель­ность, роз­нич­ная и оп­то­вая тор­гов­ля, транс­порт и связь. Гра­до­об­ра­зую­щее пром. пред­при­ятие – та­бач­но-фер­мен­тац. и си­га­рет­ная фаб­ри­ка ДИН (ос­но­ва­на в 1930, ны­не в со­ста­ве кон­цер­на «Philip Morris International»), круп­ней­шая в от­рас­ли (ок. 2/5 стои­мо­сти

пром. про­дук­ции го­ро­да), в 1995 при ней соз­дан Н.-и. ин-т та­ба­ка. Про­из-во разл. элек­трон­ных при­бо­ров и ком­по­нен­тов (в т. ч. для лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей – за­вод юж.-кор. ком­па­нии «Yura Corporation», 2011; аку­стич., рент­ге­нов­ско­го, мед., кон­троль­но-кас­со­во­го обо­ру­до­ва­ния и ап­па­ра­ту­ры, пе­чат­ных плат, бы­то­вой тех­ни­ки и др. – неск. фирм в со­ста­ве гос. хол­дин­га «Елек­трон­ска индустриjа»), на­со­сов (за­вод ком­па­нии «Jастребац», ос­но­ван в 1910), лиф­тов и эс­ка­ла­то­ров, алю­ми­ние­во­го про­фи­ля и труб («Nissal»), ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций. Боль­шин­ст­во пред­при­ятий гос. про­из­водств. объ­е­ди­не­ния «Ма­шин­ска индустриjа» при­ва­ти­зи­ро­ва­но, в т. ч. за­во­ды по ре­мон­ту ди­зель­ных и ди­зель-элек­трич. ло­ко­мо­ти­вов, товарных ж.-д. ва­го­нов (при­над­ле­жит люк­сем­бург­ской ком­па­нии IRS), стре­лоч­ных пе­ре­во­дов (герм. «Vossloh AG»). В лёг­кой пром-сти вы­де­ля­ет­ся ком­би­нат «Ни­текс» (ос­но­ван в 1897; с 2011 под конт­ро­лем итал. «Benetton Group»). Про­из-во ре­зи­но­тех­нич. из­де­лий (за­вод ком­па­нии «Вул­кан»; ос­но­ван в 1937), ла­ков и кра­сок, строй­ма­те­риа­лов. Раз­ви­та пи­ще­вая пром-сть: му­ко­моль­ная, хле­бо­бу­лоч­ная (пред­при­ятия ком­па­ний «Жи­то­пек» и «Жи­то­про­мет»), мяс­ная, мо­лоч­ная, са­хар­ная, чае­раз­ве­соч­ная; про­из-во ви­на, пи­ва (ком­па­ния «Апе­ло­вац»; ос­но­ва­на в 1884), пря­но­стей и при­прав. Круп­ней­шая ком­па­ния строй­ин­ду­ст­рии – «Гра­ђевинар» (осно­ва­на в 1961; гра­ж­дан­ские и транс­порт­ные объ­ек­ты). ТЭЦ.

К се­ве­ро-вос­то­ку от Н., в с. Гор­ни-Ма­тее­вац, – Тро­иц­кая ц. (1-я пол. 11 в.). К се­ве­ро-за­па­ду, близ г. Алек­си­нац, – ц. Св. Трои­цы (1903; в па­мять пол­ков­ни­ка Н. Н. Ра­ев­ско­го, по­гиб­ше­го в 1876 в сра­же­нии с тур­ка­ми; из­вест­на как «цер­ковь Врон­ско­го»; по рас­про­стра­нён­ной вер­сии, Н. Н. Ра­ев­ский – про­то­тип пер­со­на­жа ро­ма­на Л. Н. Тол­сто­го «Ан­на Ка­ре­ни­на»).

В 10 км к юго-вос­то­ку от Н., на ле­вом бе­ре­гу Ни­ша­вы, в от­ро­гах хреб­та Су­ва-Пла­ни­на (выс. до 280 м) – баль­не­о­гря­зе­вой ку­рорт Ниш­ка-Ба­ня, наи­бо­лее по­пу­ляр­ный (на­ря­ду с ку­рор­том Врняч­ка-Ба­ня) в стра­не; раз­ви­ва­ет­ся с 1930-х гг.; ра­до­но­вые тер­маль­ные (до 39 °C) ми­нер. во­ды.

Лит.: Niš i okolina. Niš, 1930; Paligorić T. Ekonomsko-kulturna istorija Niša. Niš, 1937; Бош­ко­вич Дж. Еще не­сколь­ко слов о ран­не­хри­сти­ан­ской стен­ной жи­во­пи­си в Ниш­ском скле­пе // Ви­зан­тий­ский вре­мен­ник. М., 1959. Т. 15; Laurent V. Une métropole serbe éphé­mère sur le rôle du Patriarcat œcu­ménique: Nisos-Niš, au temps d’Isaac II Ange // By­zantion. 1961. Vol. 31; Istorija Niša. Niš, 1983. T. 1–3; Kalu J. Ниш у сред­њем ве­ку // Историjски чacoпиc. 1984. T. 31; Mir­cětić D. Vojna istorija Niša. Niš, 1994. T. 1–2; Ра­ко­циjа М. Манастири и цркве града Ниша. Ниш, 1998; он же. Културна ризница Ниша. Ниш, 2001; Ниш и Византjа. Ниш, 2009; Лексикон града Ниша. Ниш, 2011.

Вернуться к началу