Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

ЛИТВА́ МА́ЛАЯ

ЛИТВА́ МА́ЛАЯ (лит. Mažoji Lietuva, Pru̅­sų Lietuva; нем. Kleinlitauen, Preus­sisch- Litauen), ис­то­рич. об­ласть в ниж­нем те­че­нии р. Не­ман; в на­стоя­щее вре­мя раз­де­ле­на ме­ж­ду Лит­вой (г. Клай­пе­да с ок­ру­гой), Рос. Фе­де­ра­ци­ей (часть Прус­сии Вос­точ­ной, ны­не Ка­ли­нин­град­ская об­ласть) и Поль­шей (сев. часть Вар­мин­ско-Ма­зур­ско­го вое­вод­ст­ва с г. Гол­дап).

Л. М. сфор­ми­ро­ва­лась к нач. 16 в. (до 1525) на час­ти тер­ри­то­рии Тев­тон­ско­го ор­де­на, за­кре­п­лён­ной за ним по ус­ло­ви­ям Мельн­ско­го ми­ра 1422 и на­се­лён­ной прус­са­ми и ли­тов­ца­ми, на ос­но­ве ко­то­рых к нач. 16 в. сло­жи­лась осо­бая эт­но­куль­тур­ная груп­па [са­мо­на­зва­ние – ле­ту­ви­нин­кай (lietuvininkai)]. Тер­мин «Л. М.» впер­вые встре­ча­ет­ся в прус. хро­ни­ках С. Гру­нау и Л. Да­ви­да нач. 16 в. По­сле се­ку­ля­ри­за­ции Тев­тон­ско­го ор­де­на на­хо­ди­лась в со­ста­ве гер­цог­ст­ва Прус­сия (1525–1618), Бран­ден­бург­ско-Прус­ско­го гер­цог­ст­ва (1618–1701), Прус. ко­ро­лев­ст­ва (1701–1871), Гер­ма­нии (1871–1945), бу­ду­чи от­де­лён­ной гос. гра­ни­цей от б. ч. эт­нич. ли­тов­ской тер­ри­то­рии. Тер­ри­то­рия Л. М. ста­ла осн. оча­гом раз­ви­тия ли­тов­ско­го ли­те­ра­тур­но­го язы­ка, че­му спо­соб­ст­во­ва­ло при­ня­тие лю­те­ран­ст­ва в ка­че­ст­ве гос. ре­ли­гии Прус­сии (это оз­на­ча­ло пе­ре­ход к бо­го­слу­же­нию на нац. язы­ке вме­сто ла­ты­ни) и под­держ­ка ли­тов. об­ра­зо­ва­ния и кни­го­из­да­ния со сто­ро­ны гер­цо­га Альб­рех­та Бран­ден­бург­ско­го, стре­мив­ше­го­ся обес­пе­чить ши­ро­кую со­ци­аль­ную опо­ру для сво­ей вла­сти. В Кё­нигс­бер­ге (ко­то­рый мн. ис­сле­до­ва­те­ли от­но­сят к Л. М.) в 1547 М. Маж­ви­да­сом опуб­ли­ко­ва­на пер­вая кни­га на ли­тов. яз. – Ка­те­хи­зис, в 1653 Д. Клей­ном – пер­вая грам­ма­ти­ка ли­тов. яз., в 1579–90 Й. Брет­ку­на­сом осу­ще­ст­в­лён пер­вый пе­ре­вод Биб­лии на ли­тов. яз. (не опубл.), в 18 в. К. До­не­лай­ти­сом соз­да­на пер­вая по­эма на ли­тов. яз. «Вре­ме­на го­да», в 1-й пол. 19 в. из­да­ны пер­вые га­зе­ты на ли­тов. язы­ке.

До нач. 18 в. б. ч. на­се­ле­ния Л. М. со­став­ля­ли ли­тов­цы (про­жи­вав­шие в Л. М. прус­сы бы­ли оне­ме­че­ны к 1-й пол. 18 в.). Их чис­ло за­мет­но умень­ши­лось по­сле то­го, как ко­роль Фрид­рих Виль­гельм I, стре­мясь вос­пол­нить по­те­ри на­се­ле­ния из-за эпи­де­мии чу­мы 1709–11, при­гла­сил в Л. М. ко­ло­ни­стов из Ав­ст­рии, герм. го­су­дарств, Швей­ца­рии, Ни­дер­лан­дов. С соз­да­ни­ем Герм. им­пе­рии в 1871 на­ча­лось при­ну­ди­тель­ное оне­ме­чи­ва­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния. Тем не ме­нее ли­тов. яз. в Л. М. со­хра­нял свои по­зи­ции, в ча­ст­но­сти про­дол­жа­лось из­да­ние книг и пе­рио­ди­ки на ли­тов. язы­ке.

Не­смот­ря на тре­бо­ва­ния пе­ре­да­чи Л. М. Ли­тов. рес­пуб­ли­ке по­сле окон­ча­ния 1-й ми­ро­вой вой­ны, её осн. часть по ус­ло­ви­ям Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 бы­ла ос­тав­ле­на за Гер­ма­ни­ей, а в со­став Лит­вы в 1923–39 вхо­дил лишь Клай­пед­ский край. В зап. час­ти Л. М., при­над­ле­жав­шей Гер­ма­нии, с 1934 про­во­ди­лась по­ли­ти­ка пол­но­го оне­ме­чи­ва­ния, с 1939 рас­про­стра­нён­ная на за­хва­чен­ный Гер­ма­ни­ей Клай­пед­ский край. По ре­ше­нию Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 тер­ри­то­рия Л. М. раз­де­ле­на ме­ж­ду СССР (пе­ре­да­на в со­став Ли­тов. ССР и РСФСР) и Поль­шей.

Лит.: Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje. Vilnius, 1989; Вос­точ­ная Прус­сия: С древ­ней­ших вре­мен до кон­ца вто­рой ми­ро­вой вой­ны. Ка­ли­нин­град, 1996; Lukšaitė I. Re­formacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikšty­stėje ir Mažojoje Lietuvoje. Vilnius, 1999; Ma­žosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 2000–2007–. T. 1–3–; Pocytė S. Mažlietuviai Vokie­ti­jos im­perijoje: 1871–1914. Vilnius, 2002; Ma­žo­sios Lie­tuvos kultu̅ros paveldas. Vilnius, 2006.

Вернуться к началу