Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

«КИ́ЕВСКАЯ СТАРИНА́»

Авторы: С. Г. Иваницкая

«КИ́ЕВСКАЯ СТАРИНА́», рос. ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фич. и ли­те­ра­тур­но-ху­дож. жур­нал. Из­да­вал­ся в 1882–1906 еже­ме­сяч­но в Кие­ве на рус. яз. Вы­шло 300 но­ме­ров, объ­еди­нён­ных в 94 то­ма. Ти­раж дос­ти­гал 1 тыс. экз. Ос­но­ван по ини­циа­ти­ве ис­то­ри­ков А. М. Ла­за­рев­ско­го и В. Б. Ан­тоно­ви­ча. Во­круг ре­дак­ции «К. с.» сло­жил­ся свое­об­раз­ный на­уч. центр ук­раи­но­ве­де­ния. Жур­нал пуб­ли­ко­вал ста­тьи и ма­те­риа­лы по эт­но­гра­фии, фольк­ло­ри­сти­ке, ар­хео­ло­гии (в 1901 от­дел «Ар­хео­ло­ги­че­ская ле­то­пись Юж­ной Рос­сии» пре­об­ра­зо­ван в са­мо­сто­ят. жур­нал), ис­то­рии Ук­раи­ны с древ­ней­ших вре­мён до сер. 19 в., уде­ляя пре­им. вни­ма­ние 16–19 вв. – ис­то­рии За­по­рож­ской Се­чи и гет­ман­ст­ва, а так­же Церк­ви (гл. обр. РПЦ) и ис­то­рии отд. об­лас­тей в этот пе­ри­од. На стра­ни­цах жур­на­ла раз­ра­ба­ты­ва­лись во­про­сы ар­хи­во­ве­де­ния и вспо­мо­гат. ис­то­рич. дис­ци­п­лин. В нём из­да­ны: «Ме­муа­ры, ка­саю­щие­ся ис­то­рии Юга Рос­сии» (Г. Бо­пла­на, М. Лит­ви­на, Э. Ляс­со­ты, С. Околь­ско­го, Я. Со­бес­ско­го); днев­ники ка­зац­кой стар­ши­ны («диа­риу­ши» Я. А. Мар­ко­ви­ча, Н. Ха­нен­ко); вос­по­ми­на­ния о дея­те­лях куль­ту­ры 19 в. (Н. И. Кос­то­ма­ро­ве, П. А. Ку­ли­ше, Н. В. Лы­сен­ко, М. А. Мак­си­мо­ви­че, Т. Г. Шев­чен­ко); пе­ре­пис­ка гос. дея­те­лей (Б. М. Хмель­ниц­ко­го, И. Е. Вы­гов­ско­го, И. С. Ма­зе­пы, гра­фов К. Г. Ра­зу­мов­ско­го, П. А. Ру­мян­це­ва и др.), учё­ных, по­этов и пи­са­те­лей (Шев­чен­ко, Н. В. Го­го­ля и др.); раз­но­об­раз­ные ма­те­риа­лы из гос., цер­ков­ных, се­мей­ных ар­хи­вов и ча­ст­ных кол­лек­ций, б. ч. ко­то­рых ны­не ут­ра­че­на. Жур­нал пуб­ли­ко­вал ху­дож. про­из­ве­де­ния на рус. (с 1890) и укр. (с 1897) язы­ках (В. К. Вин­ни­чен­ко, Б. Д. Грин­чен­ко, П. П. Гу­лак-Ар­те­мов­ско­го, И. К. Кар­пен­ко-Ка­ро­го, М. М. Ко­цю­бин­ско­го, О. Ю. Ко­бы­лян­ской, Па­на­са Мир­но­го, И. С. Не­чуя-Ле­виц­ко­го, М. П. Ста­риц­ко­го, Ле­си Ук­ра­ин­ки, И. Я. Фран­ко и др.). В «К. с.» из­да­ва­лись ра­нее не­из­вест­ные про­из­ве­де­ния Шев­чен­ко (гл. обр. рус­скоя­зыч­ные), а так­же ис­сле­до­ва­ния о его твор­че­ст­ве.

Жур­нал объ­е­ди­нял мн. ук­раи­но­фи­лов, про­па­ган­ди­ро­вал идеи на­цио­наль­ной, ис­то­рич. и эт­но­гра­фич. са­мо­быт­но­сти Ук­раи­ны. В по­ле­ми­ке с газ. «Ки­ев­ля­нин» от­стаи­вал са­мо­сто­ят. зна­че­ние укр. лит. язы­ка. Ре­дак­ция «К. с.» рас­про­стра­ня­ла ук­раи­ноя­зыч­ные кни­ги че­рез зем­ские книж­ные скла­ды, нар. чи­таль­ни и биб­лио­те­ки, гро­ма­ды (к ко­то­рым при­над­ле­жа­ли мн. со­труд­ни­ки «К. с.») и т. д. С об­ра­зо­ва­ни­ем не­ле­галь­но­го сою­за гро­мад – Все­ук­ра­ин­ской орг-ции (1897) «К. с.» фак­ти­че­ски ста­ла его пе­чат­ным ор­га­ном. В Ре­во­лю­цию 1905–07 опуб­ли­ко­ва­ны ра­нее за­пре­щён­ные к из­да­нию в Рос­сии пуб­ли­ци­стич. со­чи­не­ния М. П. Дра­го­ма­но­ва по укр.-польск. во­про­су.

С «К. с.» ак­тив­но со­труд­ни­ча­ли Д. И. Ба­га­лей, Н. П. Ва­си­лен­ко, М. Ф. Вла­ди­мир­ский-Бу­да­нов, М. С. Гру­шев­ский, М. В. Дов­нар-За­поль­ский, В. Н. До­ма­ниц­кий, М. П. Дра­го­ма­нов, С. А. Еф­ре­мов, П. И. Жи­тец­кий, В. С. Икон­ни­ков, М. Ф. Ко­ма­ров, Н. И. Кос­то­ма­ров, А. Е. Крым­ский, О. П. Ле­виц­кий И. А. Лин­ни­чен­ко, И. В. Лу­чиц­кий, Н. П. Ог­лоб­лин и др.

Жур­нал вы­хо­дил на ус­ло­ви­ях пред­ва­рит. цен­зу­ры, при этом до 1898 ма­те­риа­лы с тек­стом на укр. яз. под­ле­жа­ли кон­тро­лю С.-Пе­терб. цен­зур­но­го к-та (а не ки­ев­ско­го отд. цен­зо­ра). К пуб­ли­ка­ции не бы­ли до­пу­ще­ны ус­тав Ки­рил­ло-Ме­фо­ди­ев­ско­го брат­ст­ва, «Ма­те­риа­лы по эт­но­гра­фии Но­во­рос­сий­ско­го края» В. Н. Яс­т­ре­бо­ва, па­мят­ник фольк­ло­ра «О во­ен­ных по­се­ле­ни­ях и о во­ле» и др.

Ре­дак­то­ры: Ф. Г. Ле­бе­дин­цев (1882–1887; из­да­тель в 1882–88), А. С. Лаш­ке­вич (1888–89, ре­дак­тор-из­да­тель), Е. А. Кив­лиц­кий (1889–93; в 1889 и. о. ре­дак­то­ра), В. П. Нау­мен­ко (1893–1906, из­да­тель в 1902–06). Из­да­те­лем в 1889–1901 был К. М. Га­ма­лея, в 1906 – Е. К. Тре­гу­бов. С кон. 1889 жур­нал фак­ти­че­ски при­над­ле­жал чле­нам Ста­рой (Ки­ев­ской) гро­ма­ды. Часть средств на его из­да­ние пре­дос­тав­ля­ли ме­це­нат В. Ф. Си­ми­рен­ко, ста­ро­гро­ма­дов­цы и др.

В 1907 жур­нал при­нял на­зва­ние «Ук­раїна» и стал вы­хо­дить на укр. яз. (ред. – Нау­мен­ко), од­на­ко преж­не­го ус­пе­ха не имел и вско­ре был пре­об­ра­зо­ван в «За­пис­ки Українського нау­ко­во­го то­ва­ри­ст­ва в Києві» (т. 1–18, 1908–18).

С 1992 в Кие­ве вновь из­да­ёт­ся ж. «Ки­ївська ста­ро­ви­на» («Ки­ев­ская ста­ри­на»), дек­ла­ри­рую­щий пре­ем­ст­вен­ность от «Ки­ев­ской ста­ри­ны».

Лит.: Гру­шев­ский М. С. Ис­то­рио­гра­фия 1880–1890 гг. Ла­за­рев­ский и кру­жок «Кiев­ской ста­ри­ны» // Ук­ра­ин­ский на­род в его про­шлом и на­стоя­щем. СПб., 1914. Т. 1. С. 29–31; он же. Спо­ми­ни // Київ. 1988. № 12; Дани­лiв В. «Кiевская ста­ри­на» по цен­зур­ным до­ку­мен­там // Бібліологічні вісті. 1925. № 1/2; Жи­тець­кий I. Перші ро­ки «Київськой ста­ри­ни» та М. I. Кос­то­ма­ров // Україна. 1926. Кн. 4; он же. «Ки­ев­ская ста­ри­на» со­рок років то­му (Iсторичні на­ри­си та спо­ми­ни) // За сто літ. Київ, 1928. Кн. 3; Жи­вот­ко А. Iсторія ук­раїнсь­кої пре­си. Київ, 1999; Ми­хай­лин I. Л. Iсторія української журналістики ХIХ ст. Київ, 2003; Палієнко М. Г. «Ки­ев­ская ста­ри­на» у гро­мадсь­ко­му та нау­ко­во­му житті Ук­раїни (1882–1906). Київ, 2005; Сис­те­ма­ти­че­ский ука­за­тель жур­на­ла «Ки­ев­ская ста­ри­на» (1882–1906 гг.). Пол­та­ва, 1911; «Ки­ев­ская ста­ри­на» (1882–1906): Хро­нологічний по­каж­чик змісту жур­на­лу / Укл. М. Г. Палієнко. Київ, 2005.

Вернуться к началу