Κλαυδίου Πτολεμαίου Μαθηματικῆ Σύνταξις. Βίβλ. Εʹ. Κεφ. Αʹ

Περὶ κατασκευῆς ἀστρολάβου ὀργάνου
Язык текста:
Греческий (новогреческий)
Сведения об источнике:
Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia. Vol. 1, Syntaxis mathematica / C. Ptolemaeus, J. L. Heiberg. – Lipsiae : In aedibus B.G. Teubneri, 1898. – Pars 1. P. 350–354.
Дополнительно:
Источник: Internet Archive
Дата публикации: