Библиографический источник

Dzieła wszystkie

Oskar Kolberg
Автор:
№ и название тома:

T. 14, cz. 6. W. Ks. Poznańskie

Место издания:

Wrocław

Издатель:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Дата издания:
Аннотация:

Szósta część serii wielkopolskiej obejmuje opowieści ludowe (w sumie 111 tekstów bajkowych i anegdotycznych). Część tego materiału została przedrukowana (33 teksty, tj. około 1/3 całości), głównie z ,,Przyjaciela Ludu'', z publikacji R. Berwińskiego, F. Wawrowskiego i in. Zdecydowaną większość zbioru stanowią jednak opowiadania zapisane przez Kolberga w terenie lub nadesłane mu przez korespondentów, z czego najliczniejsze pochodzą z okolic Kościana, szczególnie ze wsi Morownicy (30 tekstów), gdzie w latach 1868, 1869, 1872, 1875 Kolberg prowadził gruntowne badania. Teksty zaczerpnięte ze źródeł drukowanych podane są w wersji literackiej, zanotowane w terenie cechuje bardziej lub mniej konsekwentny zapis gwarowy. Przeważają bajki magiczne (około 40) i opowieści anegdotyczne (około 30), stosunkowo niewiele jest natomiast bajek zwierzęcych, legend, bajek ajtiologicznych. Znalazło się tu również kilka tekstów nieludowych, obcych tradycji wielkopolskiej (utwory pochodzące ze zbioru baśni dla młodzieży E. Puffke). Prawie wszystkie opowiadania opatrzone są informacją o źródle w postaci notki bibliograficznej lub danych o proweniencji geograficznej w wypadku zapisu terenowego. Komentarze Kolberga odsyłają do podobnych tekstów (czasami tylko zawartych w nich sytuacji i motywów) ze zbiorów wcześniejszych, szczególnie Kujaw i Krakowskiego, których repertuar wykazuje niejednokrotnie duże pokrewieństwo z wielkopolskim.

Язык текста:

Польский

Дата публикации:
Дата публикации: