Dorsch - Lexikon der Psychologie.

M. A. Wirtz
Автор:
Место издания:
Bern
Издатель:
Hogrefe AG
Дата издания:
Объём:
2064 Seiten
ISBN:
v9783456859149
Язык текста:
Немецкий
Дата публикации: