Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

СОЗО́ПОЛ

 • рубрика

  Рубрика: Археология

 • родственные статьи
 • image description

  Электронная версия

  2021 год

 • image description

  Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: Н. Хрисимов /2015/. Актуализация: редакция БРЭ /2021/

СОЗО́ПОЛ (Со­зо­поль), го­род на юго-вос­то­ке Бол­га­рии, в обл. Бур­гас. Нас. 4,3 тыс. чел. (2019). Рас­по­ло­жен на по­лу­ост­ро­ве на южном по­бе­ре­жье Бур­гас­ско­го зал. Чёр­но­го моря, в 35 км к юго-вос­то­ку от Бур­га­са. Мор. при­стань. Бли­жай­ший ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт – в Бур­га­се.

История

Созопол. Терракотовые фигурки комических актёров и театральных масок. 4 в. до н. э. Музей Национального археологического института Болгарской АН (София). Фото Dan Diffendale / flickr.com

Тер­ри­то­рия за­се­ле­на с эне­о­ли­та. Го­род ос­но­ван в кон. 7 в. до н. э. вы­ход­цами из Ми­ле­та и др. греч. по­ли­сов; из­вес­тен как Апол­ло­ния Пон­тий­ская, Апол­ло­ния Ве­ли­кая (толь­ко у Пли­ния Стар­ше­го упо­мя­ну­то, что пер­вое назв. – Ан­тея). В нач. 6 в. пер­вой в При­чер­но­мо­рье на­ча­ла вы­пус­кать мо­не­ту. Кон­тро­ли­ро­ва­ла часть по­бе­ре­жья, в т. ч. мед­ные руд­ни­ки в го­рах Странд­жа, гл. обр. в 5 в. ос­но­ва­ла ряд го­ро­дов-са­тел­ли­тов и эм­по­ри­ев; вхо­ди­ла в Де­лос­ский со­юз. За­тем рас­ши­ри­ла влия­ние поч­ти до Ста­ра-Пла­ни­ны. По­сле войн, в нач. 2 в. за­хва­че­на Ме­сем­ври­ей (см. Не­се­быр), ос­во­бо­ж­де­на при по­мо­щи Ис­т­рии. Бы­ла со­юз­ни­ком Пон­тий­ско­го цар­ст­ва про­тив Ри­ма; в 72 до н. э. Марк Лу­кулл раз­гра­бил и под­чи­нил её Ри­му. С 4 в. н. э. го­род на­зы­вал­ся С. (г. Спа­се­ния, в про­ти­во­по­лож­ность Апол­ло­ну, ипо­ста­си Са­та­ны). В кон. 4 в. или в 1-й пол. 5 в. по­стра­дал от го­тов или гун­нов. В 513/514 ба­за вос­ста­ния Ви­та­лиа­на про­тив им­пе­ра­то­ра. Епи­ско­пы С. бы­ли уча­ст­ни­ка­ми Все­лен­ских со­бо­ров в 431, 451, 680–81, 787. В 812–863 и от прав­ле­ния Си­ме­о­на (893–927) – в со­ста­ве Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва, за­тем – сно­ва Ви­зан­тии (кро­ме 1201–63), с нач. 14 в. (кро­ме 1332–41) под болг. управ­ле­ни­ем. С. в 1352 гра­би­ли ге­ну­эз­цы, в 1366 – вой­ска Ама­дея VІ Са­вой­ско­го, вер­нув­ше­го С. Ви­зан­тии. В 1453 за­хва­чен Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, был в со­ста­ве лич­ных вла­де­ний (ха­са) сул­та­на; вме­сте с мо­на­сты­ря­ми в С. и ок­ре­ст­но­стях ос­та­вал­ся круп­ным цен­тром хри­сти­ан. В 17 в. на С. на­па­да­ли за­по­рож­ские ка­за­ки и др.; ис­поль­зо­вав­ший­ся ими мо­на­стырь на о. Све­ти-Иван в 1629 раз­ру­ши­ли тур­ки. В хо­де русско-турецкой вой­ны 1828–29 за­нят рус. эс­кад­рой адм. М. Н. Ку­ма­ни, стал ба­зой рус. фло­та и болг. от­ря­да. По­сле воз­вра­ще­ния Тур­ции мно­гие жи­те­ли С. бы­ли эва­куи­ро­ва­ны в Рос­сию (преим. в Фео­до­сию). Позд­нее вновь за­се­лён гре­ка­ми (в осн. уе­ха­ли по­сле по­гро­мов 1906) и бол­га­ра­ми. В со­ста­ве Бол­га­рии фак­ти­че­ски с 1885.

Архитектура

Со­хра­ни­лась за­строй­ка 18 – 1-й пол. 20 вв. (ок. 180 тра­диц. до­мов вклю­че­ны в ар­хит.-ар­хео­ло­гич. за­по­вед­ник «Ста­рый Со­зо­поль»). Церк­ви Бо­го­ро­ди­цы (не позд­нее 1482; пе­ре­строе­на в 17 в.; рез­ной ико­но­стас, кон. 18 в.), Св. Зо­си­мы Со­зо­поль­ско­го (1857), Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1860; на мес­те ран­не­ви­зантий­ской ба­зи­ли­ки), Свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия (1888) и др., бо­лее 20 ча­со­вен. Зда­ние Мор. ака­де­мии на о. Све­ти-Ки­рик (1936). Па­мят­ник по­гиб­шим в Бал­кан­ских вой­нах 1912–13, 1-й и 2-й ми­ро­вых вой­нах.

Ар­хео­ло­гич. рас­коп­ка­ми (с 1904, сис­те­ма­тиче­ски в 1946–49, 21 в.) в С. и близ не­го от­кры­ты др.-греч. и ряд ср.-век. хра­мов (в т. ч. Свт. Ни­ко­лая, 6 в.), час­ти за­строй­ки, обо­ро­нит. со­ору­же­ния (час­тич­но рес­тав­ри­ро­ва­ны в 2003), нек­ро­по­ли, го­ро­ди­ща и кур­га­ны ран­не­го же­лез­но­го ве­ка и др. Из 5 из­вест­ных ло­ка­ли­зо­ва­ны мо­на­сты­ри Св. Ио­а­на Пред­те­чи (на о. Све­ти-Иван; с ран­не­ви­зан­тий­ско­го вре­ме­ни; мо­щи в ре­ли­к­ва­рии, най­ден­ном в 2010, пе­ре­да­ны в ц. Свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия), Свя­тых Ки­ри­ка и Иу­ли­тты (на о. Све­ти-Ки­рик), Свя­тых Апо­сто­лов.

Центры науки и культуры

Му­зеи: ар­хео­ло­гич., эт­но­гра­фич., Ар­хит.-ис­то­рич. ком­плекс «Юж­ная кре­пост­ная сте­на и баш­ня», Ху­дож. га­ле­рея, Дом-му­зей ху­дож­ни­ка А. Му­та­фо­ва. С 1984 в нача­ле сен­тяб­ря про­во­дит­ся фес­ти­валь ис­кусств «Апол­ло­ния». Фестиваль искусств «Созополис» (конец мая – начало июня). Музыкальный фестиваль «Sozopol Fest» (конец июня). 

Хозяйство

Ос­но­ва гор. эко­но­ми­ки – ту­ри­стич. биз­нес и торговля.

Българ­ски сред­но­ве­ков­ни гра­до­ве и кре­по­сти. Т. 1. – Вар­на : Г. Бакалов, 1982.
Ancient Greek colonies in the Black Sea. – Thessaloniki : Archaeological Institute of Northern Greece, 2003.
Ди­мит­ров Б. Апо­ло­ния Пон­ти­ка. – Со­фия : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004.
Ди­мит­ров Б. Со­зо­пол. – [София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004.
Apollonia du Pont (Sozopol): la nécropole de Kalfata. Ve–IIIe s. av. J.-C. – Paris : Centre Camille Jullian, 2010.
Па­най­о­то­ва К. Са­крал­ни те­ри­то­рии в Апо­ло­ния – Со­зо­пол // Бу­ди­тел. – 2012. – Януа­ри–март.
Ка­равъ­лчев В. Ост­ров­ни­ят ма­на­стир «Св. Йоан Пред­те­ча»... // Хри­сти­ян­ст­во и кул­ту­ра. – 2014. – № 3 (90).

 • СОЗО́ПОЛ город на юго-востоке Болгарии, в области Бургас (2015)
Вернуться к началу